Poziv za sudjelovanje na 51. sjednicu Skupštine

 

 P O Z I V

za sudjelovanje na 51. sjednicu Skupštine Hrvatske parking udruge,

koja će se održati dana 31. kolovoza 2017. godine (četvrtak) s početkom u 18.00 sati

u Karlovcu, Javna ustanova AQUATIKA, Ulica Branka Čavlovića Čavleka 1A  

 

D n e v n i   r e d:

 Usvajanje Zapisnika s 50. sjednice Skupštine HPU-e;

  1. Izvješće predsjednika o radu Udruge;
  2. Usvajanje Pravilnika o studijskom putovanju;
  3. RI-ING i AKD d.o.o. – izčlanjenje iz Udruge i EUROKOD d.o.o., KOMUNALNO d.o.o. – Stari Grad; MOTOVUN PARK d.o.o. – učlanjenje u Udrugu;
  4. Dodjela Zahvalnica za rad osnivačima Udruge;
  5. Razno

S poštovanjem,

 

Predsjednik Hrvatske parking udruge

 

Goran Bulat, v.r.